From: Bruce Rosen [mailto:kychairs@gmail.com]
Sent: Saturday, December 27, 2014 8:38 PM
To: Bruce Rosen
Subject:
עדכון לגבי קבלת שבת בידידיה

The Hebrew message is followed by an English one.

לחברי קהילת ידידיה שלום רב,

רצ"ב החלטת הוועד המנהל בדבר קבלת שבת מיום רביעי שעבר (24.12.14). עשרה חברי וועד תמכו בהחלטה וחברה אחת התנגדה.

ההחלטה התקבלה על רקע החלטה קודמת של ועד המנהל ממאי 2014, שנמצאת כאן, וכן על רקע מידע ותגובות משמעותיות שהתקבלו לאחרונה מצוות היישום לעניין קבלת שבת, ועדת המנהג וההלכה, יו"רים לשעבר של הקהילה וחברי הקהילה בכלל. רקע נוסף להחלטה יכלל בסיכום ישיבת הוועד המנהל שיתפרסם באתר הקהילה במהלך השבוע הקרוב.

ברצוני להסב את תשומת לבכם לקטע בהחלטה  שמדגיש את הצורך במציאת-"דרכים שונות לחיזוק הדיאלוג ולהעמקת ההבנה בקרב חברי הקהילה עם עמדות שונות לגבי קבלת שבת בהובלת אישה". אשמח מאוד לקבל את הצעותיכם לדרכים שונות שבהן אפשר לקדם את הדיאלוג וההבנה, וכן את מחשבותיכם על היבטים נוספים של קבלת שבת בידידיה. 

אני שמח מאוד לשמוע מיותר ויותר חברי קהילה – בין אם הם תומכים בשינוי ובין אם הם תומכים בשמירת הקיים בנושא הספציפי של קבלת שבת – המדגישים את חשיבותה של לכידות קהילתית מתוך מגוון דעות.

אני מבין שמספר חברי ידידיה שאוחזים בדעות שונות בנושא התחילו לפתח חלופות חדשות שיובאו בפני הקהילה. מאמצים אלו לגשר על הפערים ולחשוב מחוץ לקופסה משמחים ומעודדים אותי מאוד, ואני צופה שנוכל לשמוע עליהם יותר בשבועות הקרובים.

אנחנו בעיצומה של תקופה קשה לקהילה, ונגרם לא מעט כאב לחברים על פני ספקטרום הדעות. יש גם סכנות ארוכות-טווח לידידיה כקהילה. כמו רבים מכם, אני מודאג ושנתי נודדת.

יחד עם זאת, יש לי אמון רב בקהילה ובחבריה, ולכן אני אופטימי שבכוחות משותפים – ואולי גם עם קצת עזרה מבחוץ – הקהילה תשרוד את המשבר הנוכחי ואף תצא ממנו מחוזקת.

שבוע טוב,

ברוך

 

Dear Yedidya members, 

Attached please find the executive committee's recent (24.12.14) decision on Kabbalat Shabbat. Ten executive committee members supported the resolution and one opposed it.

The decision was made against the background of the executive committee's decision in May 2014, which can be accessed here, as well as quite extensive input received recently from the Kabbalat Shabbat implementation team, the minhag and halacha committee, recent past chairs, and the general membership. Additional context will be provided in the summary of the executive committee's December meeting, which will be posted to the Yedidya website over the coming week.

I want to call special attention to the part of the attached resolution that refers to the need for efforts to "enhance dialogue and understanding within the community related to the KS differences of opinion". I would appreciate any suggestions that you may have on how we can best do so, as well as on the Kabbalat Shabbat issue more generally.  

I am heartened to hear from more and more Yedidya members – whether they support change or the status quo on the specific issue of Kabbalat Shabbat – about the importance of community cohesion amidst diversity.

In particular, I understand that several Yedidya members from across the broad spectrum of opinions have begun working together to develop some new Kabbalat Shabbat options for the community's consideration. I was very pleased and heartened to hear about these courageous efforts to reach across the divide and think outside the box, and I expect that we will all be hearing more about them in the weeks ahead.

It's a tough time for the community, with a fair amount of pain for members all along the change/status quo continuum. There are even some very real long-terms risks to Yedidya as a community. Like many of you, I'm troubled and losing sleep.

But I also have a lot of faith in the community and its members, so I am hopeful that with our combined efforts – and perhaps a bit of outside help as well – Yedidya may yet come out of this even stronger.

Shabbat shalom,

Bruce

 

Approved resolution on Kabbalat Shabbat (KS) – 24.12.14

 

החלטה בדבר קבלת שבת – 24.12.14

1.       The executive committee is deeply appreciative of the work of the KS implementation team on behalf of the community.
 

א.       הוועד המנהל מלא הערכה כלפי עבודת ועדת היישום לטובת הקהילה.

2.       The executive committee is very appreciative of the willingness of members on all sides of this issue to accommodate the views of others, in the interest of community cohesion.

ב.       הוועד המנהל מעריך מאוד את הנכונות של חברים מהקהילה (מכל ה"צדדים") להכיל את הדעות של אחרים, לטובת הלכידות הקהילתית.

3.       From the beginning of January until the end of May, as an intermediate period, the Kabbalat Shabbat prayers in the upstairs prayer hall will be led from locations other than the bima. The exact locations will be determined by the implementation team. Men and women will lead from the same place or from parallel places.

ג.        מתחילת ינואר ועד סוף מאי, כתקופת ביניים, שליחי ושליחות הציבור באולם התפילה העליון יובילו את קבלת השבת לא מן הבימה. את המיקומים המדויקים תקבע  ועדת היישום. הן גברים והן נשים יובילו מאותו מקום או ממקומות מקבילים בהיכל.

 

4.       Over the course of the next two months, the executive committee will explore various ways to enhance dialogue and understanding within the community related to the KS differences of opinion. The chairperson will appoint appropriate members to take the lead on this effort.

ד.       במהלך החודשיים הבאים, הוועד המנהל יבחן דרכים שונות לחיזוק הדיאלוג ולהעמקת ההבנה בקרב חברי הקהילה עם עמדות שונות לגבי קבלת שבת בהובלת אישה. יו"ר הקהילה ימנה חברי קהילה  מתאימים להוביל תהליך זו.

5.       Starting in February, the chairperson and additional members to be appointed by him will confer with a wide range of members (through one-on-one discussions, parlor meetings, and other mechanisms) on how they are experiencing the parallel KS services and on how they think the parallel KS services should be organized from June onward. 

ה.       החל מפברואר, יו"ר הקהילה וחברים נוספים אשר ימונו על ידו ישוחחו עם מגוון רחב של חברי קהילה (בשיחות אחד-אל-אחד, חוגי בית ובאמצעות כלים נוספים) לגבי איך הם חווים את קבלות השבת המקבילות ואיך הם חושבים יהיה נכון לארגן את קבלות השבת המקבילות מיוני ואילך. 

6.       The executive committee respectfully requests that, by the end of April, the implementation team will submit a report on the implementation of the parallel services and its suggestions regarding how they should be organized starting in June, with regard to frequency, the locations of the services and their prayer leaders, and any other implementation dimensions.

ו.        הוועד המנהל מבקש מוועדת היישום להגיש, עד סוף אפריל דיווח על יישום קבלות השבת המקבילות ואת הצעותיה לגבי איך רצוי לארגן אותם החל מיוני מבחינת תדירות, מיקום התפילות ומובילי התפילות, והיבטים אחרים הקשורים ליישום.

7.       Toward the end of May, and before the AGM, the VM will decide on Yedidya's long-term policy regarding the leading of KS and/or on the next steps in the process. At that time the options to be considered will include having men and women lead Kabbalat Shabbat from the bima.

ז.        לקראת סוף מאי 2015 ולפני האסיפה הכללית, הוועד יחליט על מדיניות ארוכת טווח בנושא הובלת קבלת שבת ו/או על הצעדים הבאים בתהליך. בין החלופות שיישקלו תהיה הובלת קבלת שבת ע"י נשים וגברים כאחד מהבימה. 

8.       During the interim period, and before the end of May, Kehilat Yedidya will assess the possibility of changing the arrangement of the upstairs prayer hall, including the possibility of installing a different bima. The objective is to find an arrangement that will be acceptable to as many Yedidya members as possible. The assessment will include considerations of halacha, principle, acoustics, aesthetics and budget.

ח.       במהלך תקופת הביניים, עד מאי, תיבדק האפשרות לערוך שינויים בסידור אולם התפילה העליון, שעשויים לכלול תכנון בימה חדשה. השאיפה היא לתת מענה אשר יהיה מקובל על חברי הקהילה, רובם ככולם. הבדיקה תכלול היבטים של הלכה, מהות, אקוסטיקה, אסתטיקה ותקציב.