ENGLISH  TRANSLATION  BELOW……

 

סיכום ישיבת הוועד המנהל של קהילת ידידיה שהתקיימה ב-13 באפריל 2015

משתתפים :

·         חברי הוועד המנהל: ברוך רוזן (יו"ר), יצחק אביגד, קובי איבלמן, עדינה גולומבק (סגנית יו"ר), חנה לוין, מרק נולמן (גזבר), סימון קפלן

·         חברי ועדת הביקורת: אליעזר פיינר, יהושע שופמן

 

דוח כספי:

הגזבר הציג דוח כספי רבעוני ודיווח מילולי.

ההוצאות ברוב הסעיפים התקציביים הן לפי התחזית ואין כרגע הוצאות לא-צפויות. הוצאות כוח האדם חורגות מהמצופה משום שהנתונים הם לארבעה חודשים ולא לשלושה ובחישוב רבעוני הן אינן חורגות מהתחזית. מסיבות טכניות, המתמחה בענייני הלכה טרם קיבלה תשלום. ההכנסות מאירועים בבניין ומפרויקט משלוח המנות היו מעל למצופה. כרגע, אין אינדיקציה שיהיה צורך לכסות הוצאות לא צפויות אם כי ייערך בקרוב סקר תחזוקה בבניין כדי לזהות את הצרכים ולקבוע באופן שיטתי את סדרי העדיפויות.

התקבלה בקשה להקצאת 7800 ₪ בתקציב 2015 לאירועים חברתיים. ההקצאה אושרה פה אחד.

בהצבעות טלפוניות אושר תשלום מהסעיף התקציבי של התחזוקה עבור עד עשר שעות חודשיות לפיקוח על תיקונים בבניין ואושר תקציב של 3500 ₪ להעסקת יועצת ארגונית (יעל הכהן).

הוועד דן בדמי החבר לשנת תשע"ו. הגזבר המליץ שלא להעלות את דמי החבר והמלצתו אושרה פה אחד.

 

אסיפה כללית שנתית

האסיפה תתקיים לקראת סוף יוני והתאריך יקבע לפני ישיבת הוועד הבאה.

האסיפה תעסוק ב:

1.      נושאים פורמליים כמו דיווח של יושב הראש, של רואה החשבון ושל ועדת הביקורת.

2.      בחירות. באסיפה הכללית יבחרו ששה חברים בוועד המנהל. הגשת המועמדות תפתח לפני סוף אפריל. נדונה קביעת תאריך סופי (20 במאי) להגשת מועמדות ולהגשת הצהרת כוונות קצרה. אך קביעת לוח הזמנים נדחתה עד לבדיקת תקנות הבחירות שאומצו בשנה שעברה.
נדונה האפשרות להאריך את כהונת חברי הוועד משנתיים לשלוש, אך ההצעה  לא זכתה בתמיכה.

3.      דיון או מצגת ממוקדת. הוצעה סדנה בהובלת יעל הכהן, היועצת הארגונית של הקהילה, על רעיונות הקשורים למושג 'קהילה', מהי קהילה בשינוי או נושא דומה. יושב הראש יתייעץ עם ורד, חנה, מרק ויעל ויציג רעיון מגובש יותר עד ישיבת הוועד הבאה.

 

אירועים במעגל השנה

עדינה דיווחה על הפעילות בפסח. לא היו בעיות משמעותיות. יצחק יתאם את הפעילות של יום השואה ויתייעץ עם החברים הרלוונטיים. יצחק יתאם גם את הפעילות של יום העצמאות. הדוברת המרכזית בטקס תהיה ד"ר רות קלדרון.

 

שונות

התקיים דיון על תיאום פעילות בבניין בשבתות כדי לוודא שלא יקבעו פעילויות במקביל לאירועים מסויימים. יושב הראש יבדוק את הנושא וידווח.

 

הגבאים החדשים הם מיכאל שטאל ודני ברום שמחליפים את דוד גלייכר ואת דוד גיבלי. מיכאל ודני היו המתנדבים היחידים לשמש בתפקיד כך שלא היה צורך במעורבות של הוועד המנהל במינוי. הוועד המנהל מודה לגבאים היוצאים על פעילותם ומאחל הצלחה לגבאים הנכנסים.

 

הוחלט פה אחד להמשיך את המדיניות הנוכחית לגבי קבלת שבת בהובלת אישה עד אמצע יוני בתקווה שעד אז יגובש פתרון לטווח ארוך יותר.

 

 

Yedidya Vaad Menahel Meeting 13.04.2015

Summary

 

Present:

Bruce Rosen (chair), Adina Golombek (deputy chair), Kobi Abelman, Yitzhak Avigad, Simon Caplan, Hana Levine, Mark Nulman (treasurer).

In attendance:

Eliezer Finer, Josh Schoffman

 

Financial Report

The Treasurer presented a 'year to date' financial statement (for the first quarter of 2015) and verbal report.

In general progress is as anticipated with most budget lines on target and no unanticipated expenditures at this stage. Personnel expenditure appears to be significantly above budget at this stage, because it incorporates payroll for four, rather than three, months; after appropriate adjustments, expenditures for personnel are also in line with budget. The Or Torah Rabbinic scholar has not yet been paid for technical reasons. Income from the mishloach manot project and from building rental were above what was anticipated. There are no indications of need for 'special expenditures' although it is intended to undertake an inspection of the building shortly in order to identify and then prioritize maintenance needs in a systematic way.

A request for a 2015 budget of 7,800 shekels for social events had been made. This was approved unanimously.

Prior telephone votes had approved payment for an average of up to 10 hours per month for  supervision of major repairs, to be taken from the maintenance budget, and 3,500 shekels to commission a community consultant (Yael Cohen appointed).

The issue of membership fees for 2015/16 was discussed. The treasurer recommended not to increase membership dues this year and this recommendation was adopted unanimously

 

Annual General Meeting

The meeting will take place towards the end of June – date to be agreed before the next meeting. Components of the AGM include:

1)      The usual formal components such as reports of the Chairman, Accountant and Audit Committees

2)      Elections. Notifications to be sent out by the end of April asking for nominations for 6 places which will become open. The possibility was discussed of setting the deadline for nominations, and submission of brief candidate statements 20th May.  However, a decision on the timeline was put off until we have a chance to consult the election by-laws adopted last year.

Discussion was held on a possible change to the bylaws to extend the term of office of VM members from two to three years, but this proposal was not adopted.

3)      A focused presentation / discussion. It was proposed to invite the community consultant Yael Cohen to lead a workshop around themes of 'Kehilla'. What is kehilla in the context of commitment to evolutionary change, or similar theme. The Chairman will consult with Vered, Hana, Marc and Yael and then present a more concrete proposal by the next meeting

 

Jewish Year Celebrations

Adina reported on Pesach activity. No significant problems were reported. Yitzchak will take responsibility for Yom HaShoah activities oversight, and will consult with the relevant people. Yitzchak will also take responsibility for Yom HaAtzmaut activities oversight. The keynote speak this year will be Dr Ruth Calderon.

 

Other

Discussion was held regarding better advance coordination of certain activities taking place on Shabbat where clashes of interests may arise through lack of consultation. The chairman will look into this issue and report back.

It was reported that new men's Gabaim are Michael Stahl and Danny Brom, replacing David Gleicher and David Guibli. Volunteers had been sought and these were the only two responses, thus obviating need for VM involvement in making the appointments. The executive committee expressed appreciation of the work of the outgoing gabaim and its wishes for success to the new gabaim.

It was agreed unanimously to extend the current arrangements / policy regarding WLKS until mid-June, by which time it was hoped that the matter would reach a longer term resolution.