Minutes 07092011

פרוטוקול של ישיבת ועד המנהל של קהילת ידידה (ע"ר) מיום ד' 7.9.2011.

נוכחים:

גיי רוזנברג

לינדה גרדשטיין  

גרי גינזברג

משה בר-זאב

דניאל ברנשטיין

דוד גלייכר

קובי איבלמן       

דניאל גוטליב

דוב רבינוביץ

נעמי שטאל

דונה גולדברג

דניאל רורליך

פנינה ארביט

התנצלויות: דבורה קלקר, אסתר אידל,

הישיבה נפתחה ונוהלה ע"י לינדה גרדשטיין

הפרוטוקול מישיבת הועד ב-13.7.2011 אושרה.

בעניין הנושא של חלוקת תפקידים הוחלט להקים "ועדת תוכיות קבועות" . מונו לוועדה ארבעה חברים של ועד המנהל: קובי א., לינדה ג., נעמי ש., ודונה ג.

דניאל רורליך שאל מי היום נמצא בוועדת הביקורת. נמסר כי נתמנו דבי גרינימן ויהושע שפמן .  נרשמה הערה שיש להזמין את חברי ועדת הביקורת לישובות של וועד המנהל.

גרי גינזברג סקר את ההצעה להתקין פאנלים סולריים על גג בנין הקהילה והציג את היזם מר שמעון צדוק אשר מסר מידע על ההצעה. הוצע כי וועדת הכספים יבחן את העניין ביסודיות וימסור דין וחשבון לוועד המנהל לאחר ביצוע של "שיעורי הבית".

-  דני גוטליב שאל אם אין חובה להעסיק מהנדס לפקח על הפרויקט. (מר שמעון צדוק אינו מהנדס.)

נעמי: צריך לראות את החוזה של חברת החשמל .

דניאל רורליך: מתנגד לרכישה של מערכת מתוצרת סין. יש לראות את שמעון צדוק כעובד מנהלי בלבד ולא מהנדס.

קובי: הצעה- יש להסמיך את וועדת הכספים להציע תוכנית מפורטת עם מספר הצעות מחיר.  התקבלה.

אירועים קודמים:

ט' באב- הרצאתה של רחל אליאור היתה מאד מוצלחת.

התרמת דם – מוצלח

אירועים בעתיד:  שבת עיון של כח המשימה של ברוך רוזן

חגי תשרי:

פנינה הציגה "רשימה לבצוע" (CHECK LIST)וביקשה מתנדב לתאם את כל התפקידים השונים. דובר גם לערוך לוח זמנים לימים הנוראים.

הוצע לקיים שני מנינים (שחרית) לחול המועד סוכות.

לינדה מסרה כי היא תדבר עם רכז הנוער על מנת לברר מהן התוכניות לימי החגים.

פנינה (בשם מרים פיין): יש צורך לגייס כסף כדי לקנות 10 עותקים של מחזור קורן החדש של הרב זקס.

דניאל ברנשטיין (בשם דבי גרינימן): מציעה להקים גמ"ח של שעות לעזור לזולת.

דונה גולדברג: מה קורה עם תכנון הגינה מאחורי בית הכנסת?

לינדה:  הספריה תורד למטה (למרכז דב).  מקבלי הפנים בשבתות יחזיקו במפתח למרכז דב על מנת לאפשר גישה של לספריה בזמן שהמרכז סגור.

קובי:  יש צורך במערכת מחיצות נוספת לשימוש במרכז דב.

לינדה:  לדעתי יש ליזום "BUSINESS DIRECTORY" של חברי הקהילה אשר יפורסם בידיעות ידידיה.

ישיבתה הבאה של וועד המנהל נקבעה ליום ד' 5.10.2011 בשעה 19:30.

===================================================================