סיכום פגישה של וועדת מנהג של קהילת ידידיה

 (3.10.02, אור לכ"ח בתשרי תשס"ג)

 

השתתפו: מיש המר-קסוי , דבי וייסמן,  פנחס לייזר, משה קרנץ, עליזה רבינוביץ-מוס, ודוד רוזן.

הפגישה התקיימה בביתה של עליזה רבינוביץ-מוס.

 

בפגישה זו עלו מספר שאלות לגבי מנדט הוועדה, דרכי העבודה וקבלת החלטות, והנושאים שיידונו בה.

 

המנדט המוסכם, כפי שהובן ע"י רוב חברי הוועדה, הוא לדון בסוגיות שונות של מנהג הנוגעות לענייני הלכה, ע"פ בקשת הקהילה, כאשר יש רצון לקבוע מנהג עבור הקהילה, או כאשר יש רצון לבדוק אפשרויות שונות של שינוי המנהג הקיים, מסיבה זו או אחרת. התנהל דיון קצר לגבי תפקידם של חברי הוועדה בנוגע לסוגיות של הקפדה ציבורית על הלכה במהלך התפילה, אך תחושת הרוב היתה שאין זה מן הראוי שחברי הוועדה יהפכו למטיפים בשער ושבסוגיות אלו, רצוי לחשוב על ערוצים אחרים של פעולה, מצד הגבאים, באמצעות דברי תורה וכו'.

 

לגבי דרכי העבודה וקבלת ההחלטות והזיקה בין עבודת הוועדה למדיניות הקהילה, טרם התגבשה הצעה סופית, אך הועלו מספר רעיונות:

חברי הוועדה יחליטו מראש על הנושא שיידון בפעם הבאה ויתכוננו אליו. בפגישה עצמה יוקדש זמן ללימוד המקורות הרלוונטיים במידת הצורך. אחד  או אחת מחברי הוועדה ייקח על עצמו את הכנת המקורות, בעזרת החברים והחברות האחרים, ויועלו ההיבטים השונים הרלוונטיים לדיון. הוועדה תגבש ככל האפשר הצעה אחת שתובא בפני הקהילה. במקרים מסוימים, תוכל הוועדה להביא יותר מהצעה אחת בפני הקהילה. הועלו מחשבות שונות לגבי מהות הדיון שצריך להתקיים בקהילה, אחרי הבאתה של הצעת הוועדה בפני הקהילה, בטרם תקבל הקהילה את החלטתה. מחד גיסא, רצוי שלכל חברי הקהילה תינתן האפשרות לשקול את עמדתם באופן יסודי, מתוך לימוד מעמיק של השיקולים שהנחו את הוועדה, אך מאידך גיסא , אין אפשרות מעשית לדרוש מכל חברי הקהילה את ההשקעה הנדרשת מחברי הוועדה. בפגישה הבאה, תנסה הוועדה לגבש הצעה שתובא בפני הקהילה לגבי מודל של לימוד,דיון וקבלת החלטה ע"י הקהילה שתאזן בין שני עקרונות אלו.

 

לגבי הנושאים:

 

-        עלתה בקשה – כנראה לאור בעיה שהתעוררה  במניין היומי – לדון מחדש בנוהג, שאיננו תואם את ההלכה ה"יבֵשה", להעביר, בעת ימי השבעה של אחד מחברנו או חברותינו את המניין היומי לבית האבל. קרה ונוהג זה פגע מספר פעמים במניין היומי הקבוע ולכן עלה הצורך לדון בו מחדש.

-         

ההצעה שהועלתה: פניה אל וועדת החסד או אל מתנדב אחר מהקהילה שיהיה מוכן להכין רשימה של חברים, לפי אזור מגורים,  שאינם מתפללים במניין היומי בידידיה, כדי לבדוק את נכונותם להשתתף במניין של שחרית בבית האבלים. ההצעה כוללת חיבור ומשלוח שאלון שנועד לבדוק את היום ואת השעה הנוחים ביותר לאנשים אלו ואת  נכונותם לבוא ליום אחד או יותר מימי השבעה לתפילת שחרית בבית האבל. כדאי שרשימה זו תהיה זמינה ומוכנה מראש, כך שלא תהיה בעיה לגייס את המתנדבים בעת הצורך . סוכם שעליזה תפנה לניל ופמלה בעניין זה.

 

-       הוחלט שבפגישה הבאה, נדון בסוגיית ההלל ביום העצמאות (וביום ירושלים). לקראת הפגישה הבאה מתבקשים החברים והחברות לחשוב על ההיבטים השונים הקשורים לדיון זה, בין היתר על ידי עיון בתכתובת מעל דפי "דעות ידידיה"

-        כמו-כן, הוחלט שיש חשיבות רבה להתחיל בדיון על שותפות נשית בתפילות ולהציג תכנית לדיון בהיבטים שונים של הסוגיה.

-        החברים התבקשו להכין לקראת הפגישה הבאה הצעות לתהליך יעיל ונכון של דיון וקבלת החלטות ע"י הקהילה.

-        הפגישה הבאה תתקיים אי"ה בתאריך 6.11.02 (אור לב' בכסלו) בשעה 8.30 אצל מיש המר-קסוי, רחוב בית"ר 19/6.

 

ערך: פנחס לייזר


More minutes