פרוטוקול האסיפה הכללית קהילת ידידיה

מספר עמותה: 58-003-421-3

10.6.2015

 

1. בחירת יו"ר האסיפה: נבחר מיכאל שטאל

2. בחירת מזכיר האסיפה: נבחרה מרים פיין

3. דו"ח פעילות העמותה: הוצג ע"י יו"ר הקהילה, ברוך רוזן

4. הצגת הדו"ח הכספי המבוקר. הדו"ח הוצג ע"י רו"ח אבי פרקש.

5. הדו"ח המילולי הוצג לאסיפה על ידי יהושע שופמן

6. דו"ח ועדת הביקורת: יהושע שופמן הציג את דו"ח הוועדה. הוועדה המליצה לאסיפה לאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי.

7. אישור הדו"ח הכספי: הדו"ח הכספי אושר פה אחד.

8. אישור הדו"ח המילולי: הדו"ח המילולי אושר פה אחד.

9. בחירת רו"ח: רו"ח זיו האפט BDO נבחר פה אחד.

10. בחירת ועדת ביקורת: נבחרו החברים הבאים פה אחד: שרון אדרי ודבורה גריינמן

11. בחירת ועד מנהל: נבחרו החברים חדשים פה אחד- יעקב איבלמן, רפאל אמלן, עדינה גולומבק, יפה שירה גרוסברג, ודינה וינר: חברי ועד המנהל הממשיכים- יצחק אביגד, דוד גלייכר, ורד נוריאל פורת, סימון קפלן וחנה לוין: חברי ועד המנהל שתום תקופת כהונתם אביטל אורדן, ברוך רוזן, יהושוע מרגו, ומרק נולמן.