פרוטוקול האסיפה הכללית – קהילת ידידיה

מספר עמותה: 58-003-421-3

17.6.2014

 

1. בחירת יו"ר האסיפה: נבחר ברוך רוזן

2. בחירת מזכיר האסיפה: נבחר מרים פיין

3. בחירות לוועד המנהל: הסבר על הליך הבחירה

3. דו"ח פעילות העמותה: הוצג ע"י יו"ר הקהילה, לינדה גרדשטיין

4. הצגת הדו"חות הכספיים.  הדו"חות הוצגו ע"י רו"ח אבי פרקש.

5. הדו"ח המילולי הוצג לאסיפה

6. דו"ח ועדת הביקורת: יהושע שופמן הציג את הדו"ח בו המליץ לאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי.

7. אישור הדו"ח הכספי: הדו"ח הכספי אושר פה אחד.

8. אישור הדו"ח המילולי: הדו"ח המילולי אושר פה אחד.

9. בחירת רו"ח: רו"ח זיו האפט – BDO נבחר פה אחד.

10. שינויים בתקנון העמותה: יהושע הציג את השינוי – תהליך להפסקת חברות במקרה של אי-תשלום דמי חבר.

11. הצבעה על השינויים בתקנון:  השינוי אושר פה אחד

12. בחירת ועדת ביקורת: נבחרו החברים הבאים פה אחד: יהושע שופמן ואליעזר פיינר

13. דיווחים מוועדות נבחרות.

14. דיון פתוח על היחס בן ועד המנהל ולבן תת-ועדות של הקהילה.

12. תוצאות בחירת ועד מנהל: נבחרו החברים הבאים:

            יצחק אביגד

דוד גלייכר

חנה לוין

ורד נוריאל-פורת

סימון קפלן