טיוטת הצעה על קבלת שבת – גרסה 2

ברוך רוזן

בעיקרון, הוועד המנהל בדעה שראוי שנשים תובלנה קבלת שבת בידידיה – ללא הגבלת מיקום או תדירות.

בפועל, הוועד המנהל מכיר ברב-גוניות הקהילה, בחשיבות של לכידות קהילתית, וביתרונות של יישום הדרגתי.

בשל כך, אומצה תכנית יישום בעלת ארבע שלבים:

א.      מיוני 2014 עד אוגוסט 2014, אם בעלי שמחה רוצים לקיים קבלת שבת בהובלת אישה, תתקיים תפילה כזו בקומת הכניסה.

ב.      מספטמבר 2014 עד דצמבר 2014, תתקיים קבלת שבת בהובלת אישה 4–6 שבתות בערך בקומת הכניסה (ללא תלות בשמחות).

ג.        מינואר 2015 עד אפריל 2015, תתקיים קבלת שבת בהובלת אישה 4–6 שבתות בערך באולם התפילה המרכזי (ללא תלות בשמחות).

ד.      לקראת סוף אפריל 2015 הוועד המנהל יחליט על מדיניות ארוכת טווח בנושא.

כמה נקודות נוספות:

·         היו"ר ימנה צוות יישום של 4 אנשים, שיכלול לפחות גבאי אחד וגבאית אחת. השיקול המרכזי בבחירת חברי הצוות צריך להיות כישורי יישום, אך גם חשוב לכלול בצוות אנשים עם מגוון דעות לגבי קבלת שבת בהובלת נשים.

·         צוות היישום יקבע את התדירות והעיתוי המדויק של קבלת שבת בהובלת נשים, והם יתחשבו בתדירות השמחות, שיעורי ההשתתפות ומספר הנשים שרוצות ומסוגלות להוביל.

·         בכל שבת שבה מתקיימת קבלת שבת בהובלת אישה, תתקיים גם קבלת שבת בהובלת גבר במקום אחר בבניין.

·         לפי התוכנית שהוצגה למעלה בסוף מרץ 2015 יהיו מאחורינו עשרה חודשי ניסיון ביישום של חלופות שונות

נושאים נוספים שיש לדון בהם, בישיבה זו או בישיבה הבאה:

·         האם שתי התפילות תתאחדנה לערבית? ואם כן, היכן?

·         היכן יעמדו מובילי התפילה באולם התפילה המרכזי

·         האם הוועד המנהל רוצה בתקופת צינון של X  שנים שבמהלכן לא יידונו שינויים גדולים ומעוררי מחלוקת במנהגי התפילה.

·         האם ברצוננו לנסח הצהרה בדבר אחריות הגבאים והגבאיות לעודד ולהבטיח לבוש הולם של מובילי התפילה, גברים כנשים

·         עוד משהו?


 

DRAFT PROPOSAL ON KABBALAT SHABBAT – VERSION 2

Bruce Rosen

 

In principle, the VM feels that it would be appropriate for women to lead Kabbalat Shabbat (KS) services at Yedidya – in any setting, at any frequency.

 

In practice, the VM recognizes the diversity of the community, the importance of community cohesion, and the value of gradual implementation.

 

Accordingly, a four-phased approach will be adopted:

1.       From June 2014 through August 2014, in cases of smachot where the baalei Simcha are interested, there will be a women-led KS on the ground floor.

2.       Between September 2014 and December 2014 there will be approximately four to six women-led KS services on the ground floor (not limited to smachot).

3.       Between January 2015 and April 2015 there will be approximately four to six women-led KS services in the main sanctuary (not limited to smachot).

4.       Toward the end of April 2015, the VM will decide on Yedidya's long-term policy regarding women leading KS.

 

The following points provide additional details regarding the plan:

·         The YR will appoint a four person implementation team, including at least one of the gaba'im and one of the gaba'iyot. Team members should be selected primarily based on their implementation skills, but an effort should also be made to include a variety of viewpoints on women-led KS.

·         The exact frequency and timing of the women-led services will be determined by the implementation team, in light of the frequency of smachot, attendance levels, and the number of capable and interested prayer leaders.

·         On all shabbatot where there is a female-led KS, there will also be a male-led KS option elsewhere in the Yedidya building.

·         With the plan outlined above, by the end of March 2015, the community will have accumulated ten months of experience with a variety of arrangements for female-led KS services.

Additional issues which should be decided at this, or the next, VM meeting:

o   Whether the two minyanim would rejoin for ma'ariv and, if so, where

o   Where the KS prayer leaders (male and female) should stand in the main prayer hall

o   Whether the VM wants to institute a respite of ___ years from the consideration of major, highly controversial changes to prayer customs.

o   Whether we want to make some sort of judicious statement about the responsibility of the "gabs" to encourage and ensure appropriate dress, for both male and female prayer leaders

o   Anything else?